Oznámenie obchodným partnerom o cezhraničnej fúzii

Vážení obchodní partneri,
 
dovoľujeme si Vás informovať o cezhraničnej fúzii zlúčením („Fúzia“) medzi:
  1. zanikajúcimi spoločnosťami
    1. Kyocera Document Solutions Czech, s.r.o., IČO: 40764281, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 7420 (ďalej len „Pôvodná spoločnosť KDS Czech“) a
    2. JANUS SK, spol. s. r. o., IČO: 46560050, so sídlom Rybničná 40, 831 06 Bratislava, Slovenská republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Okresným súdom v Bratislave I, oddiel Sro, vložka 79724/B  (ďalej len „JANUS SK“), a
  2. nástupníckou spoločnosťou CWL MANAGEMENT, s.r.o. , IČO: 05324165, so sídlom Českomoravská 2420/15, 190 00 Praha 9 – Libeň, Česká republika, zapísanou v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 261938, ktorá v rámci fúzie zmenila obchodnú firmu na KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.  (ďalej len „Nová spoločnosť KDS Czech“).  
Dôvodom Fúzie je zvýšenie efektivity podnikateľských aktivít vyššie uvedených spoločností a zjednodušenie ich organizačnej a administratívnej štruktúry.
 
Berte prosím na vedomie, že v dôsledku Fúzie zanikne Pôvodná spoločnosť KDS Czech a spoločnosť JANUS SK, pričom všetko ich imanie, ako aj práva a povinnosti zo zmluvných vzťahov prešli na nástupnícku Novú spoločnosť KDS Czech. Nástupnícka Nová spoločnosť KDS Czech prevzala v celom rozsahu všetky podnikateľské a obchodné aktivity Pôvodnej spoločnosti KDS Czech a spoločnosti JANUS SK a bude v nich naďalej pokračovať. Rozhodným dňom Fúzie z účtovného hľadiska je 1. 1. 2019.
 
Fúzia je účinná dňom jej zápisu do českého obchodného registra, tzn. odo dňa 31.12.2019. Odo dňa účinnosti Fúzie sa miesto Pôvodnej spoločnosti KDS Czech a/alebo spoločnosti JANUS SK Vašim obchodným partnerom stáva Nová spoločnosť KDS Czech.  
 
Nová spoločnosť KDS Czech však bude mať naďalej na území Slovenskej republiky pre zabezpečenie potrieb obchodných partnerov a klientov na Slovensku aktívnu organizačnú zložku KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. – organizačná zložka Slovensko, IČO: 52742229, so sídlom Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava – mestská časť Vajnory, Slovenská republika.
Vzhľadom k vyššie uvedenému si Vás preto dovoľujeme požiadať, aby ste zadali do Vašich informačných systémov príslušné zmeny v identifikácii. Daňové doklady za uskutočnené zdaniteľné plnenia, faktúry a ďalšie dokumenty (objednávky, zmluvy, atď.), ako aj akúkoľvek obchodnú korešpondenciu smerujte a vystavujte od vyššie uvedeného dátumu na Novú spoločnosť KDS Czech, ktorá koná prostredníctvom organizačnej zložky s nižšie uvedenými identifikačnými údajmi:
 
KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko
so sídlom Rybničná 9959/40, 831 06 Bratislava – mestská časť Vajnory, Slovensko
IČO: 52742229
DIČ: 4120197752
IBAN: SK80 7500 0000 0040 1559 9659
Číslo účtu: 4015599659/7500 (ČSOB)
 
Aj keď vyššie uvedený prechod imania, ako aj práv a povinností zo zmluvných vzťahov, zo zanikajúcej Pôvodnej spoločnosti KDS Czech a spoločnosti JANUS SK na nástupnícku Novú spoločnosť KDS Czech nastáva už zo zákona, sme za účelom vylúčenia akýchkoľvek pochybností pripravení uzavrieť dodatok ku všetkým zmluvám, z ktorých boli pôvodne zaviazané zanikajúca Pôvodná spoločnosť KDS Czech a spoločnosť JANUS SK, ktorý by pre prehľadnosť stanovil, že sa zmluvná strana zmenila na nástupnícku Novú spoločnosť KDS Czech.
 
V prípade akýchkoľvek nejasností či otázok sa prosím láskavo obráťte na Ing. Martina Sedláčka, email: martin.sedlacek@dcz.kyocera.com.
 
Za zaniknutú Pôvodnú spoločnosť KDS Czech a spoločnosť JANUS SK ďakujeme za doterajšiu úspešnú vzájomnú spoluprácu a tešíme sa na jej ďalšie pokračovanie.
 
 
S pozdravom
KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o. - organizačná zložka Slovensko

Ing. Jiří Hubený
General Manager
KYOCERA Document Solutions Czech, s.r.o.